Bijdrage GroenLinks raadsvergadering 29 juni 2009

De bijdrage van Groenlinks in het debat over de Homburg campus

De plannen voor de Homburg campus  hebben veel discussie veroorzaakt, ook binnen GroenLinks. De standpunten van de verschillende partijen, zowel binnen als buiten de gemeenteraad, liepen al snel uiteen in een ja en nee. Wij hebben daarin  onze eigen koers gevaren en zijn vragen blijven stellen over het plan. GroenLinks heeft open gestaan voor alle argumenten, ook die van de inwoners van Cuijk.

 

Het plan Homburg campus biedt een unieke mogelijkheid voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in Cuijk. De idee achter de Homburg campus is de visie tot behoud- en versterking van de sociaal-economische positie van Cuijk en de regio. Zoals we in de raadsvergadering van januari letterlijk al hebben aangegeven:

 

‘De noodzaak om te blijven ontwikkelen wordt door GroenLinks onderschreven.

Het concept Homburg campus geeft daar inhoud aan en we hebben al diverse keren aangeven ontwikkelingen die daarin plaats vinden te ondersteunen zoals:

 • de centrale plek van het onderwijs,
 • de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de workplaza,
 • de samenwerking tussen bibliotheek, Meander en schouwburg,
 • de vestiging van cultuurhistorische organisaties in het centrum,
 • het gezamenlijk optrekken met Boxmeer voor versterking van de regio en,
 • het onderzoeken van de mogelijkheid om een bioscoopfunctie te realiseren in Cuijk.

 

In diezelfde vergadering hebben we, onder voorwaarden, groen licht gegeven voor het verder uitzetten van de koers voor de Homburg campus. We hadden nog openstaande vragen over het centrumplan, de schouwburg, de financiële haalbaarheid en het maatschappelijk draagvlak.

 

Bedrijfsplan schouwburg

 

Inmiddels heeft de Schouwburg, zoals door GroenLinks gevraagd, een bedrijfsplan geschreven. GroenLinks heeft in het bedrijfsplan geen onderbouwing kunnen vinden voor het niet voldoen van het huidige programma. Het programma lijkt aantrekkelijk genoeg, en nergens staat vermeld dat groei noodzakelijk is om de Shouwburgvoorziening voor Cuijk te behouden. Behalve kansen op het gebied van zakelijke verhuur, zien wij geen extra nieuwe initiatieven.

 

 

Financiële haalbaarheid

 

Voor uitvoering van de plannen lijkt veel subsidie mogelijk te zijn. Zonder besluit is natuurlijk niet vast te stellen of deze subsidie daadwerkelijk binnengehaald kan worden. De cijfers verschillen enorm, van maximaal 29 miljoen euro voor een Homburg campus met schouwburg tot 9 miljoen euro voor een Homburg campus zonder schouwburg. Het college rekent met 15 miljoen euro subsidie. Dit betekent dat gerekend wordt met 6 miljoen euro meer subsidie dan bij een Homburg campus zonder schouwburg.

 

In de documentatie over de subsidiemogelijkheden staat echter ook dat er subsidiemogelijkheden zijn voor een Homburg campus zonder schouwburg. De eerder aangegeven 9 miljoen euro is berekend voor een Homburg campus waarop alleen scholen een plaats krijgen. Dus een Homburg campus zonder commerciële partners. In het stuk staat echter ook dat subsidies verkregen kunnen worden, indien partners gezocht worden die het plan van een cultuur-leerpark ondersteunen. Buiten de schouwburg zou dan gedacht kunnen worden aan een bioscoop, een multifunctionele evenementenhal of bijvoorbeeld een tentoonstellingsruimte voor archeologie.

 

Wat we in de subsidieverstrekking missen, zijn de subsidies voor duurzaamheid en energie zuinige bouw. Een groot project als dit project zou zich lenen voor een duurzame manier van bouwen. Deze subsidiemogelijkheden dienen wat GroenLinks betreft dan ook zeker gebruikt te worden.

 

Maatschappelijk draagvlak

 

GroenLinks wilde ten aanzien van deze ingrijpende en unieke plannen het maatschappelijk draagvlak toetsen. Het instrument dat daarvoor gekozen is, is het referendum. GroenLinks heeft het houden van een referendum als voorwaarde gesteld om tot besluitvorming over te kunnen gaan.

 

In de aanloop naar het referendum hebben we de mening van inwoners van de gemeente Cuijk gevraagd tijdens Koninginnedag . Ook hebben we vele  discussies gevoerd. We hebben ervoor gekozen geen stemadvies te geven,  maar de inwoners te informeren zodat zij zelf een afgewogen besluit konden nemen.

 

GroenLinks hoopte op een grote opkomst, zodat conform de referendumverordening een percentage van meer dan 60% van de stemgerechtigden hun mening zou geven. Helaas is dat percentage niet gehaald. Toch heeft 43% van de stemgerechtigden zijn mening gegeven en met een uitslag van 57,6% tegen de plannen en 42,4% voor heeft dat geleid tot een,  in onze ogen,  duidelijk advies. Wij willen een ieder die zijn of haar mening kenbaar gemaakt heeft hiervoor bedanken.

 

Wij vinden dat het eerste referendum in Cuijk goed verlopen is.

 

Het gehouden referendum was een raadgevend referendum. Uit een raadgevend referendum volgt een advies. Een advies kan je ter harte nemen of naast je neerleggen. Op grond van de referendumverordening zou je kunnen stellen dat het advies niet opgevolgd dient te worden. GroenLinks is echter van mening dat je het advies gegeven door de inwoners van de gemeente Cuijk niet kunt negeren.

De inwoners van de gemeente Cuijk geven aan dat de plannen van de Homburg campus zoals ze nu voor liggen niet voldoen.

 

Wij hebben ons wel afgevraagd wat nu door de inwoners van de gemeente Cuijk wordt afgewezen. Wordt het hele plan afgewezen, of wordt een gedeelte van het plan afgewezen. Dit is niet te concluderen uit de vraagstelling. Uit alle gesprekken die we echter met de inwoners hebben gevoerd, blijkt dat niet de plannen voor de Homburg campus afgewezen worden, maar dat de verplaatsing van de Schouwburg naar de Homburg campus afgewezen wordt.  Naar ons idee betekent dat dat men het huidige plan afwijst en vraagt om door te gaan met de Homburg campus zonder de Schouwburg.

 

Standpunt GroenLinks

 

Het standpunt van GroenLinks is dat we door willen met het plan Homburg campus zonder de Schouwburg. Wij vinden het van maatschappelijk groot belang dat het unieke werk- onderwijs plan wordt voortgezet. GroenLinks zegt dus nee tegen de huidige plannen. Als je nee zegt moet je echter wel zorgen voor een alternatief. Wij zijn dus gaan kijken naar de kansen en mogelijkheden, zoals we dat altijd gedaan hebben.

 

Als wij verder door denken zien wij op het Homburg terrein:

 • Een workplaza,
 • Het ROC
 • De beide vestigingen van het Merlet college
 • Sportfaciliteiten
 • De vakopleiding techniek
 • Een starterscentrum

 

Maar ook

 • Een jongerencentrum
 • Een bioscoop
 • Een tenstoonstellingsruimte voor archeologie
 • En zelfs de bibliotheek en Meander, verbonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs. Zij kunnen gebruik maken van de ruimtes in de scholen voor cursussen en aanvullende activiteiten.

 

Op het Homburg terrein blijft er nog ruimte over voor ondernemers die activiteiten, gericht op de jeugd en de toekomst van Cuijk, kunnen en willen uitwerken. Wat GroenLinks betreft hoeft het roer hoeft dus niet om maar sturen we bij.

 

Omdat wij de kansen en mogelijkheden zien voor voortgang van de plannen zonder Schouwburg, dienen wij om dit te realiseren een motie in.

 

Motie

 

We realiseren ons dat met deze wijziging in de plannen  tijd en subsidiegelden verloren kunnen gaan. Dat partners de plannen zullen gaan heroverwegen, en dat daarbij het risico aanwezig is dat zij zullen afhaken en de plannen niet uitvoerbaar zullen zijn. Wij willen dit risico echter nemen want wij zien voor alle partners nog steeds kansen., Er is maatschappelijk draagvlak, de schouwburg blijft, op loopafstand,  in het centrum en de centrumplannen kunnen worden uit gevoerd zoals ze nu zijn. De extra kosten die dit zich mee gaat brengen zijn door het college al in beeld gebracht zijn.

 

De plannen voor de Schouwburg in het centrum vragen weer nadere discussie en planvorming.  Die discussie willen wij nu hier niet voeren. Op een later tijdstip, als meer bekend is over de mogelijkheden zullen wij die discussie wel voeren.  Ook met betrekking tot de haalbaarheid van de Schouwburg in het centrum ga je risico’s lopen. Gelet op belang van een schouwburgvoorziening zijn wij er van overtuigd dat daar een goede oplossing voor komt.

 

GroenLinks vaart een eigen koers, ook daar waar het gaat om dualisme.  Vanuit onze visie mag een wethouder een ander standpunt innemen dan de fractie.  Nieuwe politiek maakt dit mogelijk.

 

De fractie van GroenLinks heeft vaak gelaveerd tussen ja en nee. De wethouder van GroenLinks heeft zijn koers altijd duidelijk bepaald. Toen de PvdA stuurman verstek liet gaan heeft onze GroenLinks kapitein het lastige Homburg campus dossier overgenomen.

Als wethouder dien je de door het college uitgezette koers vol overtuiging uit te dragen.  Plannen zo groot als de plannen voor de Homburg campus kun je alleen uitwerken als je overtuigd bent van je plan en de visie die daar onder ligt. Onze wedhouder heeft dit vol overtuiging gedaan.

 

Wij willen daar onze waardering voor uitspreken ook al ging het hem niet altijd voor de wind. Hij wist  dat hij een lastige bemanning had binnen GroenLinks. In alle openheid en met respect voor elkaars mening hebben we keer op keer de plannen voor de Homburg campus besproken.

 

Onze wethouder heeft de door het college uitgezette koers met hand en tand  verdedigd. Wij kunnen alleen maar zeggen: Onze kapitein heeft het uitstekend gedaan.